คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดนราธิวาส

คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไป

นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

นราธิวาส นราธิวาส เดิมเป็นเพียงหัวเมืองชายแดนภาคใต้ หนึ่งในแปดหัวเมือง อันได้แก่ ปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ระแงะ รามัน ยะลา ประชากรใช้ภาษามลายูพื้นเมือง เป็นภาษาพูด ส่วนภาษาเขียน เป็นภาษาอาหรับดัดแปลง การอ่านเป็นภาษามลายูและโรมันมาเป็นภาษายาวี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ในขณะนั้น นราธิวาสมีสภาพเป็นเพียงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่า "มะนาลอ" เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำ บางนรา ใกล้กับทะเล มีการปกครองขึ้นกับเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาถูกโอน มาขึ้นกับ เมืองระแงะ พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวมหัวเมืองทั้งหมด เป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลปัตตานี ในช่วงเวลานั้นทางราชการ ได้ย้ายศาลาว่าการจากเมืองสายบุรี มาตั้งอยู่ที่บ้านมะนาลอ ด้วยเหตุที่ว่าบริเวณที่ตั้งของบ้านบางนรานั้น ได้เจริญเป็นชุมชนใหญ่มีการค้าทั้งทางบก และทางทะเล คึกคักกว่าเมืองสายบุรี ดังนั้น จึงได้ลดฐานะเมืองระแงะ และเมืองสายบุรีลงมาขึ้นกับเมืองมะนาลอแทน จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนชื่อ เมืองมะนาลอ เป็นนราธิวาส

การเดินทางไปนราธิวาส
รถประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี อำเภอขนอม มีรถวี ไอ พี ปรับอากาศ ชั้น 1 ขนอม-กรุงเทพฯ รถออกจากขนอม เวลา 17.30 น. และ 18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 04.00 น. และกรุงเทพฯ-ขนอม มีรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 19.30 น. และ 20.30 น. ถึงขนอม เวลา 05.30 น. และ 07.00 น. ตามลำดับ
รถยนต์
เส้นทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์-จังหวัดนราธิวาส แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง จนถึงนราธิวาส หรือถึงอำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนราธิวาส รวมระยะทาง 780 กิโลเมตร
ทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน ไปนราธิวาส รวมระยะทาง 832 กิโลเมตร
เครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินไป/กลับนราธิวาสทุกวัน และ พีบี แอร์ (PB Air) ก็มีเที่ยวบินไป-กลับ นราธิวาส ออกทุกวันช่วงเย็น
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 511551
ขนส่งจังหวัดนราธิวาส 502268
กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 511004
โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส 503672
เทศบาลเมืองจังหวัดนราธิวาส 511024
สถานีรถไฟจังหวัดนราธิวาส 511103
สถานี บ.ข.ส. จังหวัดนราธิวาส 502725
ภูมิศาสตร์
การปกครอง
จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู

จังหวัดนราธิวาส แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอสุคิริน และอำเภอจะแนะ

สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาประมาณ 2/3 ของพื้นที่ ทั้งหมด พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทยและที่ราบลุ่ม แม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ช่วงที่ฝนตกมากที่สุด คือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

อาณาเขต
- ทิศเหนือ    ติดต่อกับ จังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย
- ทิศใต้    ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย
- ทิศตะวันออก    อ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดยะลา

ระยะทางจากจังหวัดนราธิวาสไปยังจังหวัดใกล้เคียง
- ปัตตานี ระยะทาง 92 กิโลเมตร
- ยะลา ระยะทาง 128 กิโลเมตร
- สงขลา ระยะทาง 194 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดนราธิวาสไปยังจังหวัดใกล้เคียง
- อำเภอยี่งอ ระยะทาง 12 กิโลเมตร
- อำเภอระแงะ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
- อำเภอบาเจาะ ระยะทาง 28 กิโลเมตร
- อำเภอตากไบ ระยะทาง 33 กิโลเมตร
- อำเภอรือเสาะ ระยะทาง 47 กิโลเมตร
- อำเภอสุไหงปาดี ระยะทาง 49 กิโลเมตร
- อำเภอจะแนะ ระยะทาง 50 กิโลเมตร
- อำเภอศรีสาคร ระยะทาง 64 กิโลเมตร
- อำเภอสุไหงโก-ลก ระยะทาง 66 กิโลเมตร
- อำเภอแว้ง ระยะทาง 83 กิโลเมตร
- อำเภอสุคิริน ระยะทาง 103 กิโลเมตร

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward