นราธิวาส: แนะนำข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหารเด็ด – Hotelsthailand.com

ข้อมูลทั่วไป

นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

นราธิวาส นราธิวาส เดิมเป็นเพียงหัวเมืองชายแดนภาคใต้ หนึ่งในแปดหัวเมือง อันได้แก่ ปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ระแงะ รามัน ยะลา ประชากรใช้ภาษามลายูพื้นเมือง เป็นภาษาพูด ส่วนภาษาเขียน เป็นภาษาอาหรับดัดแปลง การอ่านเป็นภาษามลายูและโรมันมาเป็นภาษายาวี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ในขณะนั้น นราธิวาสมีสภาพเป็นเพียงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่า "มะนาลอ" เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำ บางนรา ใกล้กับทะเล มีการปกครองขึ้นกับเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาถูกโอน มาขึ้นกับ เมืองระแงะ พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวมหัวเมืองทั้งหมด เป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลปัตตานี ในช่วงเวลานั้นทางราชการ ได้ย้ายศาลาว่าการจากเมืองสายบุรี มาตั้งอยู่ที่บ้านมะนาลอ ด้วยเหตุที่ว่าบริเวณที่ตั้งของบ้านบางนรานั้น ได้เจริญเป็นชุมชนใหญ่มีการค้าทั้งทางบก และทางทะเล คึกคักกว่าเมืองสายบุรี ดังนั้น จึงได้ลดฐานะเมืองระแงะ และเมืองสายบุรีลงมาขึ้นกับเมืองมะนาลอแทน จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนชื่อ เมืองมะนาลอ เป็นนราธิวาส

การเดินทางไปนราธิวาส
ภูมิศาสตร์