ที่พักในสุโขทัย - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ในสุโขทัย
ที่พักในสุโขทัย - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ในสุโขทัย

มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัย ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรก ของชาติไทย เมื่อ 700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาค เหนือตอนล่าง คำว่า สุโขทัย มาจากคำสองคำคือ สุข + อุทัย หมายค...