โรงแรมในลพบุรี - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน ลพบุรี, ลพบุรี
โรงแรมในลพบุรี - จองโรงแรม ราคาพิเศษ ใน ลพบุรี, ลพบุรี

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี เป็นเมืองสำคัญเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) เคยอยู่ใต้อำนาจมอญและขอม จนกระทั่งในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยจึงเริ่มมี อำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้ ในรัชสมัย...