คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดอุทัยธานี
คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดอุทัยธานี

31 กรกฎาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2556

ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขาสูง สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้งจึงได้ รับ การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก