ยะลา - ภูมิศาสตร์ จังหวัดยะลา
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
ยะลาแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต และกิ่งอำเภอคาบัง
 
:: สภาพทางภูมิศาสตร์ ::
จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 4,521 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพฯ ทางรถไฟ 1,055 กิโลเมตร ทางรถยนต์ 1,084 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และประเทศมาเลเซีย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ พื้นที่ราบมีน้อย
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา
 
:: ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ ::
อำเภอยะหา 21 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอกรงปินัง 22 กิโลเมตร
อำเภอรามัน 26 กิโลเมตร
อำเภอบันนังสตา 39 กิโลเมตร
อำเภอกาบัง 40 กิโลเมตร
อำเภอธารโต 61 กิโลเมตร
อำเภอเบตง 140 กิโลเมตร