สงขลา - ภูมิศาสตร์ จังหวัดสงขลา
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยอำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา และกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเกดาห์(ไทรบุรี) และปลิศของ มาเลเซีย
ทิศตะวันออก อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุง
 
:: ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ ::
อำเภอระโนด ระยะทาง 73 กิโลเมตร
อำเภอกระแสสินธุ์ ระยะทาง 74 กิโลเมตร
อำเภอสทิงพระ ระยะทาง 36 กิโลเมตร
อำเภอสิงหนคร ระยะทาง 26 กิโลเมตร
อำเภอควนเนียง ระยะทาง 72 กิโลเมตร
อำเภอรัตภูมิ ระยะทาง 60 กิโลเมตร
อำเภอบางกล่ำ ระยะทาง 46 กิโลเมตร
อำเภอหาดใหญ่ ระยะทาง 26 กิโลเมตร
อำเภอนาหม่อม ระยะทาง 34 กิโลเมตร
อำเภอจะนะ ระยะทาง 37 กิโลเมตร
อำเภอเทพา ระยะทาง 73 กิโลเมตร
อำเภอนาทวี ระยะทาง 52 กิโลเมตร
อำเภอสะบ้าย้อย ระยะทาง 104 กิโลเมตร
อำเภอสะเดา ระยะทาง 70 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง ระยะทาง 43 กิโลเมตร