จังหวัดระนอง - ภูมิศาสตร์ จังหวัดระนอง
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และกิ่งอำเภอสุขสำราญ
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และประเทศสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเมือง อำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเกาะสอง เขตทวาย ประเทศสหภาพพม่า และ มหาสมุทรอินเดีย
 
:: ระยะทางจากจังหวัดระนองไปยังจังหวัดใกล้เคียง ::
ชุมพร 122 กิโลเมตร
ตะกั่วป่า 174 กิโลเมตร
หลังสวน-สุราษฎร์ธานี 223 กิโลเมตร
ภูเก็ต 300 กิโลเมตร
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอกระบุรี 57 กิโลเมตร
อำเภอละอุ่น 43 กิโลเ
อำเภอกะเปอร์ 52 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสุขสำราญ 85 กิโลเมตร