ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
ปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสายบุรี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ่าวไทย
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอหนองจิก ระยะทาง 8 กิโลเมตร
อำเภอยะหริ่ง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
อำเภอยะรัง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
อำเภอโคกโพธิ์ ระยะทาง 26 กิโลเมตร
อำเภอมายอ ระยะทาง 29 กิโลเมตร
อำเภอปะนาเระ ระยะทาง 45 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งยางแดง ระยะทาง 46 กิโลเมตร
อำเภอสายบุรี ระยะทาง 50 กิโลเมตร
อำเภอแม่ลาน ระยะทาง 53 กิโลเมตร
อำเภอกะพ้อ ระยะทาง 65 กิโลเมตร
อำเภอไม้แก่น ระยะทาง 67 กิโลเมตร
 
:: การเดินทางจากจังหวัดปัตตานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง ::
ยะลา ระยะทาง 35 กิโลเมตร
นราธิวาส ระยะทาง 92 กิโลเมตร
สงขลา ระยะทาง 99 กิโลเมตร