ของฝาก
:: สินค้าพื้นเมือง ::
แหล่งหัตถกรรมของจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขิต ผ้าไหมซึ่งมีอยู่ตามหมู่บ้าน เช่น บ้านคำพระ บ้านสร้างถ่อ ที่อำเภอหัวตะพาน บ้านจานลาน บ้านสร้อย ที่อำเภอพนา ผ้าไหมบ้านเปือย บ้านน้ำท่วม ที่อำเภอลืออำนาจ