แพร่ - ภูมิศาสตร์ จังหวัดแพร่
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยา และลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จจังหวัดลำปาง และสุโขทัย
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอสูงเม่น 11 กิโลเมตร
อำเภอหนองม่วงไข่ 20 กิโลเมตร
อำเภอเด่นชัย 24 กิโลเมตร
อำเภอร้องกวาง 29 กิโลเมตร
อำเภอลอง 40 กิโลเมตร
อำเภอสอง 48 กิโลเมตร
อำเภอวังชิ้น 80 กิโลเมตร