พิจิตร - ภูมิศาสตร์ จังหวัดพิจิตร์
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสามง่าม อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ อำเภอวชิรบารมี กิ่งอำเภอสากเหล็ก กิ่งอำเภอคงเจริญ และกิ่งอำเภอบึงนาราง
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอสามง่าม 18 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสากเหล็ก 20 กิโลเมตร
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 25 กิโลเมตร
อำเภอวชิรบารมี 26 กิโลเมตร
อำเภอตะพานหิน 28 กิโลเมตร
อำเภอวังทรายพูน 31 กิโลเมตร
อำเภอทับคล้อ 44 กิโลเมตร
อำเภอบางมูลนาก 50 กิโลเมตร
อำเภอโพทะเล 66 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอดงเจริญ 78 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบึงนาราง 86 กิโลเมตร