เพรชบูรณ์ - ภูมิศาสตร์ จังหวัดเพรชบูรณ์
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และพิจิตร
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอหล่มสัก 44 กิโลเมตร
อำเภอเขาค้อ 47 กิโลเมตร
อำเภอชนแดน 52 กิโลเมตร
อำเภอหล่มเก่า 55 กิโลเมตร
อำเภอหนองไผ่ 56 กิโลเมตร
อำเภอวังโป่ง 70 กิโลเมตร
อำเภอบึงสามพัน 83 กิโลเมตร
อำเภอวิเชียรบุรี 106 กิโลเมตร
อำเภอศรีเทพ 123 กิโลเมตร
อำเภอน้ำหนาว 140 กิโลเมตร