ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว อำเภอตาคลี อำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาล อำเภอหนองบัว อำเภอตากฟ้า อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยว และกิ่งอำเภอแม่วงก์ กิ่งอำเภอแม่เปิน
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร และกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท และสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอเก้าเลี้ยว 22 กิโลเมตร
อำเภอพยุหะคีรี 28 กิโลเมตร
อำเภอชุมแสง 39 กิโลเมตร
อำเภอลาดยาว 40 กิโลเมตร
อำเภอบรรพตพิสัย 45 กิโลเมตร
อำเภอท่าตะโก 48 กิโลเมตร
อำเภอตาคลี 68 กิโลเมตร
อำเภอหนองบัว 70 กิโลเมตร
อำเภอตากฟ้า 71 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอชุมตาบง 73 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอแม่เปิน 75 กิโลเมตร
อำเภอไพศาลี 76 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอแม่วงก์ 90 กิโลเมตร