ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอป่าซาง 11 กิโลเมตร
อำเภอแม่ทา 25 กิโลเมตร
อำเภอบ้านธิ 26 กิโลเมตร
อำเภอบ้านโฮ่ง 40 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง 45 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งหัวช้าง 105 กิโลเมตร
อำเภอลี้ 105 กิโลเมตร