เชียงราย - ภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอเวียงชัย 12 กิโลเมตร
อำเภอแม่จัน 20 กิโลเมตร
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 35 กิโลเมตร
อำเภอพาน 46 กิโลเมตร
อำเภอพญาเม็งราย 48 กิโลเมตร
อำเภอป่าแดด 52 กิโลเมตร
อำเภอแม่สรวย 53 กิโลเมตร
อำเภอเชียงแสน 60 กิโลเมตร
อำเภอแม่สาย 63 กิโลเมตร
อำเภอเทิง 64 กิโลเมตร
อำเภอดอยหลวง 67 กิโลเมตร
อำเภอเวียงป่าเป้า 91 กิโลเมตร
อำเภอเวียงแก่น 127 กิโลเมตร
อำเภอเชียงของ 141 กิโลเมตร