ตราด - ภูมิศาสตร์ จังหวัดตราด
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ กิ่งอำเภอเกาะกูด และกิ่งอำเภอเกาะช้าง
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา
ทิศใต้ ติดต่อกับ กับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นกั้นเขตแดน ตั้งแต่ตอนกลางของ จังหวัดมาตลอดด้านตะวันออก ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี ที่แม่น้ำเวฬุเป็นเส้นกั้นเขตแดน
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอเขาสมิง 16 กิโลเมตร
อำเภอแหลมงอบ 17 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเกาะช้าง 27 กิโลเมตร
อำเภอบ่อไร่ 59 กิโลเมตร
อำเภอคลองใหญ่ 74 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเกาะกูด 82 กิโลเมตร