ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น7 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด กิ่งอำเภอโคกสูง และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
:: การเดินทางจากอำเภอเมืองสระแก้วไปยังอำเภอต่างๆ ::
อำเภอเขาฉกรรจ์ 19 กิโลเมตร
อำเภอวัฒนานคร 38 กิโลเมตร
อำเภอวังน้ำเย็น 50 กิโลเมตร
อำเภออรัญประเทศ 54 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ 55 กิโลเมตร
อำเภอคลองหาด 65 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโคกสูง 72 กิโลเมตร
อำเภอตาพระยา 100 กิโลเมตร