สระแก้ว - เทศกาล, งานเทศกาล, งานประเพณี จังหวัดสระแก้ว
เทศกาล
:: งานวันแคนตาลูป ::
จัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตแคนตาลูปออกสู่ตลาด ในงานมีขบวนแห่รถแคนตาลูป การประกวดแคนตาลูปและผลิตผลทางการเกษตร นิทรรศการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ การประกวดธิดาแคนตาลูป การออกร้านจำหน่ายสินค้า และมหรสพต่าง ๆ
 
:: งานวันดอกแก้วบานเบื้องบูรพา ::
ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย และหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ ในงานจะ มีขบวนแห่ดอกแก้วบานเบื้องบูรพา ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียงและสื่อผสม การประกวด ร้องเพลงและมหสพต่างๆ
 
:: งานวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ::
จัดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ในงานจะมีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ และการออกร้าน จัดแสดงสินค้า
 
:: งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ::
จัดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของ ทุกปี ในงานจะมีขบวนแห่สืบสานประเพณีของดีเมืองสระแก้ว ชมการประกวดร้องเพลง นิทรรศการ แสดงผลงานของส่วน ราชการ ชมการแสดงมหรสพ ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการและการออกร้านแสดงสินค้าต่างๆ