ปราจีนบุรี - ของฝาก, ของที่ระลึก จังหวัดปราจีนบุรี
ของฝาก
:: ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ::
ตลาดผลไม้หนองชะอม
ตลาดริมทางสายนครนายก-ปราจีนบุรี จำหน่ายผลไม้และผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาล อาทิ ทุเรียน เงาะ ส้มโอ กระท้อน ฯลฯ รวมทั้งหน่อไม้ไผ่ตง

ถนนสายนครนายก - ปราจีนบุรี (ทางสาย 33) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี