ฉะเชิงเทรา - ภูมิศาสตร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอราชสาส์น อำเภอท่าตะเกียบ และกิ่งอำเภอคลองเขื่อน
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดชลบุรี จันทบุรีและอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานีและกรุงเทพฯ
 
:: การคมนาคมภายในตัวจังหวัด ::
จากจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ได้เช่น ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี นอกจากนั้นยังมี รถประจำทางที่จะไปยังจังหวัดต่างๆ ผ่าน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สุรินทร์ และศรีสะเกษ
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอบางคล้า10 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอคลองเขื่อน 15 กิโลเมตร
อำเภอพนมสารคาม 20 กิโลเมตร
อำเภอสนามชัยเขต 25 กิโลเมตร
อำเภอท่าตะเกียบ 30 กิโลเมตร
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 35 กิโลเมตร
อำเภอบางปะกง 40 กิโลเมตร
อำเภอบ้านโพธิ์ 45 กิโลเมตร
อำเภอแปลงยาว 50 กิโลเมตร
อำเภอราชสานสน์ 55 กิโลเมตร