ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอด่านช้าง
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี
 
:: การเดินทางจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปยังอำเภอต่างๆ ::
อำเภอบางปลาม้า 10 กิโลเมตร
อำเภอศรีประจันต์ 20 กิโลเมตร
อำเภอดอนเจดีย์ 31 กิโลเมตร
อำเภออู่ทอง 32 กิโลเมตร
อำเภอสามชุก 39 กิโลเมตร
อำเภอเดิมบางนางบวช 54 กิโลเมตร
อำเภอหนองหญ้าไซ 58 กิโลเมตร
อำเภอสองพี่น้อง 70 กิโลเมตร
อำเภอด่านช้าง 77 กิโลเมต