สระบุรี - ภูมิศาสตร์ จังหวัดสระบุรี
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง หนองแซง เสาไห้ บ้านหมอ พระพุทธบาท หนองโดน แก่งคอย มวกเหล็ก วังม่วง วิหารแดง หนองแค ดอนพุด และเฉลิมพระเกียรติ
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี
 
:: การเดินทางจากสระบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง ::
ลพบุรี 46 กิโลเมตร
นครนายก 58 กิโลเมตร
ปราจีนบุรี 86 กิโลเมตร
นครราชสีมา 152 กิโลเมตร กาญจนบุรี 112 กิโลเมตร