ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น5 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และกิ่งอำเภอบางเสาธง
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ ::
อำเภอพระประแดง 12 กิโลเมตร
อำเภอบางพลี 17 กิโลเมตร
อำเภอบางบ่อ 38 กิโลเมตร
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 21 กิโลเมตร
อำเภอกิ่งอำเภอบางเสาธง 32 กิโลเมตร