ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป่งและกิ่งอำเภอบ้านคา
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศพม่า