ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดปุทมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม