ลพบุรี - ภูมิศาสตร์ จังหวัดลพบุรี
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
จังหวัดลพบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าวุ้ง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนองม่วง
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และนครสวรรค์
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ ::
อำเภอท่าวุ้ง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
อำเภอบ้านหมี่ ระยะทาง 32 กิโลเมตร
อำเภอโคกสำโรง ระยะทาง 35 กิโลเมตร
อำเภอพัฒนานิคม ระยะทาง 51 กิโลเมตร
อำเภอสระโบสถ์ ระยะทาง 65 กิโลเมตร
อำเภอโคกเจริญ ระยะทาง 77 กิโลเมตร
อำเภอท่าหลวง ระยะทาง 83 กิโลเมตร
อำเภอชัยบาดาล ระยะทาง 97 กิโลเมตร
อำเภอหนองม่วง ระยะทาง 54 กิโลเมตร
อำเภอลำสนธิ ระยะทาง 120 กิโลเมตร
 
:: ระยะทางจากจังหวัดลพบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง ::
ลพบุรี - สิงห์บุรี ระยะทาง 33 กิโลเมตร
ลพบุรี - สระบุรี ระยะทาง 46 กิโลเมตร
ลพบุรี - อ่างทอง ระยะทาง 67 กิโลเมตร
ลพบุร ี- พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 98 กิโลเมตร