ลพบุรี - การท่องเที่ยว, ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลทั่วไป

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์


ลพบุรี เป็นเมืองสำคัญเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งแต่สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) เคยอยู่ใต้อำนาจมอญและขอมจนกระทั่งในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยจึงเริ่มมี อำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง กล่าวคือ พระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้พระราเมศวร ราชโอรสองค์ใหญ่เสด็จมาครองเมือง ลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 1893 พระราเมศวรโปรดให้สร้างป้อม ขุดคู และสร้างกำแพง เมืองอย่างมั่นคง เมื่อพระเจ้าอู่ทองสวรรคตใน พ.ศ. 1912 พระราเมศวรต้องถวายราชบัลลังก์ให้แก่พระปิตุลาของ พระองค์ ซึ่งได้ขึ้นครองราชย์พระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่ 1 ส่วนพระราเมศวรครองเมืองลพบุรีสืบต่อไป จนถึง พ.ศ. 1931 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 สวรรคต พระราเมศวร จึงเสด็จขึ้นครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่สอง

หลังจากนั้นมาเมืองลพบุรีได้ลดความสำคัญลงไป จนกระทั่งมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงครั้งใหญ่ สืบเนื่องมาจากการคุกคามของชนชาติฮอลันดา ที่ติดต่อค้าขายกับไทย ทำให้สมเด็จ พระนารายณ์ทรงเห็นว่า กรุงศรีอยุธยานั้นไม่สู้ปลอดภัยจากการปิดล้อมระดมยิงของข้าศึกหากเกิดสงคราม จึงได้สร้าง เมืองลพบุรี เป็นราชธานีที่สองขึ้น เพราะลพบุรีมีลักษณะทางยุทธศาสตร์เหมาะสม ในการสร้างลพบุรีขึ้นใหม่ สมเด็จพระ นารายณ์มหาราชทรงได้รับความช่วยเหลือ จากช่างชาวฝรั่งเศสและอิตาเลียน และได้สร้าง พระราชวังและป้อมปราการ เป็นแนวป้องกัน อย่างแข็งแรง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ประทับอยู่ที่ ลพบุรีเป็นส่วนใหญ่

สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯ แล้ว ลพบุรีก็หมด ความสำคัญลง สมเด็จพระเพทราชาได้ทรงย้ายหน่วยราชการทั้งหมด กลับกรุงศรีอายุธยา ในรัชกาลต่อๆ มา ก็ไม่ได้เสด็จมาประทับที่เมืองนี้อีก จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 2406 โปรดฯ ให้บูรณะเมืองลพบุรี ซ่อมกำแพงป้อม และ ประตูพระราชวังที่ชำรุดทรุดโทรม และสร้างพระที่นั่ง พิมานมงกุฎ ขึ้นใน พระราชวังเป็นที่ประทับ และพระราชทานนามว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" ลพบุรีจึงแปรสภาพเป็น เมืองสำคัญอีกวาระหนึ่ง

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งได้ สร้างเมืองลพบุรี ใหม่อันเป็นเมืองทหารอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟ มีอาณาเขตกว้างขวาง ส่วนเมืองเก่านั้นอยู่ ทางด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟ เมืองลพบุรีจึงเป็นศูนย์กลางสำคัญ ทางยุทธศาสตร์เมือง หนึ่งในปัจจุบันนี้ลพบุรีอยู่ห่าง จากกรุงเทพฯ 153 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,199.753 ตารางกิโลเมตร

 
:: การเดินทาง ::

รถประจำทาง
มีรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งหมอชิตทุกวัน วันละหลายเที่ยว รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 537-8055-6

รถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดลพบุรีได้ 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)เข้าทางอ.บางปะหัน ผ่านอ.นครหลวง แล้วเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 3196 ผ่านอ.บ้านแพรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าสู่ตัวจังหวัดลพบุรี

เส้นทางที่สอง
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านไปทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสิงห์บุรี จากนั้นจึงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311(สายสิงห์บุรี - ลพบุรี) ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่ตัวจังหวัดลพบุรี
ทางรถไฟ
การเดินทางโดยรถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟสายเหนือ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน วันละหลายเที่ยว
รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010,223-7020
 
:: หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 036) ::
ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี 411004
เทศบาลเมืองลพบุรี 411047
โรงพยาบาล ถนนพหลโยธิน 411250,411267
สถานีตำรวจอำเภอเมืองลพบุรี 411013,191
โรงพยาบาลอานันทมหิดล ถนนลพบุรี - บ้านแพรก 486011 - 5
โรงพยาบาลเบญจรมย์ ถนนลพบุรี - บ้านแพรก 412160
สถานีรถไฟ ตำบลทะเลชุบศร 411022
สำนักงานจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช 411500,420310
สถานีขนส่งลพบุรี 411888