ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหันคา อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรคบุรี อำเภอสรรพยา อำเภอวัดสิงห์ กิ่งอำเภอหนองมะโมง และกิ่งอำเภอเนินขาม
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอมโนรมย์ 14 กิโลเมตร
อำเภอสรรพยา 21 กิโลเมตร
อำเภอวัดสิงห์ 22 กิโลเมตร
อำเภอสรรคบุรี 27 กิโลเมตร
อำเภอหันคา 35 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอหนองมะโมง 42 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเนินขาม 48 กิโลเมตร