สถานที่ท่องเที่ยว
 
:: พระบรมมหาราชวัง ::
รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2325 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ โดยให้ถือสร้างแบบกรุงศรีอยุธยา โดยประกอบด้วยพระมหาปราสาทพระราช มณเฑียรสถานและวัดพระศรีรัตนศาสดา รามมีเนื้อที่ 132 ไร่สร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2328

ในรัชกาลต่อๆมา ได้มีการสร้าง พระที่นั่งองค์ต่างๆ เพิ่มอีกหลายองค์ พระที่นั่งที่สำคัญๆในพระบรม มหาราชวัง ได้แก่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งอัมรินทร์วินิจฉัย พระที่นั่งดุสิตดาภิรมย์ หอศาสตราคม พระที่นั่งบรมพิมาน เป็นต้น

พระบรมมหาราชวังเปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 11.30 และ 13.00 - 15.30 น. ชาวต่างประเทศ เสียค่าเข้าชม คนละ 100 บาท ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม
 
:: พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ::
เดิมชื่อพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท เป็นพระมหาปราสาท องค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมศพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ ใช้ ประกอบพระราช พิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีการมงคล และบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ
 
:: พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ::
อยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประทับทรงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้อง เครื่องในงานพระราชพิธี ที่มีขบวนแห่

พระบรมมหาราชวังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 
:: พระที่นั่งพิมานรัตยา ::
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2332 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่บรรทม และ ทรงใช้เป็นที่ชุมนุม มหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารฝ่ายในเข้ารับพระราชทานเครื่องอิสริยยศ และเครื่องราช อิสริยาภรณ์ และนอกจากนั้นยังเป็นที่สรงน้ำ พระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์ ก่อนที่จะประดิษฐาน พระบรมโกศใน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 
:: พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ::
สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2419 ใช้เป็นที่รับรอง พระราชอาคันตุกะชั้น พระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ยังมีหมู่พระที่นั่งสำคัญอื่น ๆ เช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูล สถานบรมอาสน์ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ
 
:: พระที่นั่งอนันตสมาคม และรัฐสภา ::
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารหินอ่อน แบบอิตาลีทั้งนี้ มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รับรองแขกเมือง และประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน พระที่นั่งนี้สร้างเสร็จใน สมัยรัชกาลที่ 6 บนเพดานโดมของพระที่นั่งมีภาพเยนสีที่ สวยงามมาก

เป็นภาพเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 - 6 แห่งราชวงศ์จักรี พระที่นั่งอนันตสมาคม ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ และเคยเป็นที่ประชุมสภา แต่เมื่อได้มี การสร้างตึกรัฐสภาใหม่ ซึ่งอยู่ด้าน หลังของพระที่นั่งนี้ การประชุมรัฐสภาจึงได้ย้ายไป ประชุมที่ตึกรัฐสภาใหม่ ส่วนพิธีเปิดประชุมรัฐสภาจะกระทำที่ พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งอนันตสมาคม และรัฐสภาพระที่นั่งวิมานเมฆวังสวนผักกาด
 
:: พระที่นั่งวิมานเมฆ ::
ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นพระราชวังที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลที่ 5 และได้ชะบอมาไว้ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2444

ภายในพระที่นั่งประกอบ ด้วยห้องต่างๆ 81 ห้อง มีคลองล้อมรอบอาทิ คลองคาบแผ่นกระจก คลองรางเงิน อ่างหยก ภายในบริเวณร่มรื่นสวยงาม พระที่นั่งวิมานเมฆ

เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 50 บาทรวมค่าเข้าชม พระที่นั่งอภิเษกดุสิต และพิพิทธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณ เดียวกัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 2811569, 2811518, 2816880
 
:: วังสวนผักกาด ::
ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เป็นที่ประทับของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และ ม.ร.ว.หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร ประกอบด้วย หมู่เรือนไทยท่ามกลางสวนที่สวยงาม รวมทั้งจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ บางส่วน จัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์โขน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย คนละ 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 245-4934

กิจกรรมยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร

โขน ศาลาเฉลิมกรุง (ชุดหนุมาน ตอนปฐมบทแห่งจินตนาการ)
โขน ศาลาเฉลิมกรุง (ชุดหนุมาน ตอนปฐมบทแห่งจินตนาการ)
สถานที่
: กรุงเทพมหานคร
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม
เวลา
: 07.00 PM - 09.00 PM
วัน
: พฤ, ศ,

จองด่วน
ไรซ์บาร์จ ริเวอร์ครุยส์ ล่องเรือชมวิวในกรุงเทพ
ไรซ์บาร์จ ริเวอร์ครุยส์ ล่องเรือชมวิวในกรุงเทพ
สถานที่
: กรุงเทพมหานคร
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม
เวลา
: 02.30 PM - 04.30 PM
วัน
: จ, อ, พ, พฤ, ศ, ส, อา

จองด่วน
สยามนิรมิต กรุงเทพ - การแสดงละครพื้นบ้าน
สยามนิรมิต กรุงเทพ - การแสดงละครพื้นบ้าน
สถานที่
: กรุงเทพมหานคร
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม
เวลา
: 05.30 PM - 10.00 PM
วัน
: จ, อ, พ, พฤ, ศ, ส, อา

จองด่วน