พระนครศรีอยุธยา - ภูมิศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 2,556.6 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางบาล อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอท่าเรือ และอำเภอวังน้อย
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี อ่างทอง และสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
:: การเดินทางจากพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดใกล้เคียง ::
อ่างทอง 31 กิโลเมตร
สุพรรณบุรี 53 กิโลเมตร
สระบุรี 63 กิโลเมตร
สิงห์บุรี 71 กิโลเมตร
 
:: การเดินทางจากอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาไปยังอำเภอต่างๆ ::
อำเภอท่าเรือ ระยะทาง 60 กิโลเมตร
อำเภอนครหลวง ระยะทาง 20 กิโลเมตร
อำเภอบางไทร ระยะทาง 45 กิโลเมตร
อำเภอบางบาล ระยะทาง 10 กิโลเมตร
อำเภอบางปะอิน ระยะทาง 17 กิโลเมตร
อำเภอบางปะหัน ระยะทาง 13 กิโลเมตร
อำเภอผักไห่ ระยะทาง 29 กิโลเมตร
อำเภอภาชี ระยะทาง 35 กิโลเมตร
อำเภอลาดบัวหลวง ระยะทาง 65 กิโลเมตร
อำเภอวังน้อย ระยะทาง 20 กิโลเมตร
อำเภอเสนา ระยะทาง 20 กิโลเมตร
อำเภอบางซ้าย ระยะทาง 34 กิโลเมตร
อำเภออุทัย ระยะทาง 15 กิโลเมตร
อำเภอมหาราช ระยะทาง 25 กิโลเมตร
อำเภอบ้านแพรก ระยะทาง 53 กิโลเมตร